Kurz „Právní úprava ochrany dřevin“

Garant kurzu:
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (katedra práva životního prostředí)
Cíl studia:
Kurz je určen pracovníkům veřejné správy, zejména referátů životního prostředí krajských úřadů a obecních úřadů (zejména obcí s rozšířenou působností), ministerstev, České inspekce životního prostředí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, členům nevládních organizací (ČSOP atd.), advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům a sadovnickým a zahradnickým firmám.
Organizace studia:
Jednodenní soustředění listopad 2013 v celkovém rozsahu 8 hodin přednášek s následnou diskuzí a zodpovídáním dotazů účastníků.

Obsahová náplň:
1. Dřeviny v soukromoprávních vztazích – vlastnictví (nový občanský zákoník)
2. Náhrada škody a náprava ekologické újmy na dřevinách
3. Ochrana dřevin v lese
4. Ochrana dřevin rostoucích mimo les
5. Povolování kácení dřevin a výjimky z tohoto principu
6. Náhradní výsadba
7. Ochrana památných stromů a vzácných druhů dřevin
8. Trestní a správní odpovědnost na úseku ochrany dřevin
9. Orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich kompetence a pravomoci
10. Sousedské právo a dřeviny

Forma výuky:
Přednášky a odpovědi na dotazy účastníků v rámci přednášek. Panelové diskuse. Individuální konzultace.
Zakončení studia:
Po ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.
Cena: 2 000,- Kč

Napsat komentář