První Právní Pomoc

ppp-pictPrvní Právní Pomoc (PPP)

Projekt První právní pomoci (PPP) je pozastaven do září 2017.

Projekt PPP slouží k poskytování základní právní orientace tazatelům při řešení jejich právních problémů. Umožňuje tazateli zorientovat se v právních souvislostech daného problému a nabízí cesty, kterými je možné se v daném případě práva domoci.

Smyslem projektu však není nahrazování profesionálních právních služeb poskytovaných zejm. advokáty. Z toho důvodu nejsou také v rámci projektu poskytovány osobní konzultace. Základní orientace v problému je ovšem v prvním okamžiku často podstatná pro rozhodnutí ohledně výběru a volby profesionální pomoci dle povahy případu.

K řešení v projektu je přijímáno s ohledem na kapacitu poradny maximální možné množství dotazů, a to pouze v měsících říjen-prosince a březen-květen. O přijetí dotazu ke zpracování je tazatel vyrozuměn.

Řešitelé

Řešiteli jsou studenti právnických fakult, kteří již mají teoretické znalosti z relevantních právních oborů a učí se je aplikovat v praxi. Odpovědi poskytují bezplatně formou reakce na dotaz položený prostřednictvím e-mailu. Řešitelé mají právo zpracování odpovědi odmítnout pro náročnost nebo specifičnost položeného dotazu.

Položenému dotazu se věnují postupně celkem dva řešitelé – studenti. Zpracované odpovědi dále podléhají supervizi advokáta. Doba zpracování jednoho dotazu trvá přibližně 15 dní. Dobu zpracování není možné výrazněji zkrátit, proto řešitelé nemohou řešit případy, které jsou vázané na poskytnutí pomoci v kratší lhůtě.

Jsi studentem právnické fakulty a chtěl bys získat účastí v tomto projektu právní praxi tolik potřebnou pro budoucí profesní život?

Napiš nám na e-mail info@juristi.cz o Tvém zájmu a my Tě rádi v řadách studentských právních rádců přivítáme.

Jsi studentem právnické fakulty a měl bys zájem o osobní kontakt s klienty, kteří se bez právní pomoci neobejdou?

Využij naší nabídky na zprostředkování stáže v neziskové organizaci Fokus Praha.

Tazatelé

Projekt je určen pro tazatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nevědí, kam se se svým problémem obrátit či jak se svého práva domoci. V rámci projektu však nejsou řešeny dotazy, týkající se podnikatelské činnosti tazatelů a vzájemných vztahů mezi podnikateli. V projektu nejsou také poskytovány odpovědi, které souvisí se směnečným právem a to s ohledem na vysokou formálnost a abstraktnost této právní problematiky, která není vhodná k řešení v rámci povahy projektu PPP.

Tazatel není povinen uvádět žádné své osobní údaje s výjimkou kontaktního e-mailu. Odesláním dotazu vyjadřuje tazatel souhlas se zpracováním svého kontaktního mailu. Osobní údaje takto zaslané Právnický akademický spolek Juristi dále nezpracovává a nikdy nejsou poskytované třetím osobám.

Členové projektu se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně obsahu dotazů a komunikace s tazateli. Mlčenlivost ovšem nemohou zachovávat v případě, kdy je z dotazu zřejmé, že se tazatel nebo jiná osoba spáchala trestný čin či takový čin připravuje nebo páchá, pokud na základě § 367 a 368 trestního zákoníku vzniká povinnost takové jednání oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Máte zájem obrátit se s právním dotazem do projektu PPP?

Napište svůj dotaz na e-mailovou adresu ppp@juristi.cz.

O projektu

Projekt PPP je realizací formy klinického vzdělávání. Zahrnuje nesoustavnou a bezúplatnou studentskou právní pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní a často i sociální situaci a nemohou se v první chvíli obrátit na profesionální právní služby. Odpovědi jsou cíleny tak, aby se tazateli dostalo právního posouzení jeho situace se zaměřením na orientaci v dané věci a poukázání na relevantní právní úpravu spolu s navrženým postupem řešení. Navržený postup může spočívat ve vysvětlení procesu, jak se se svým nárokem obrátit na soud nebo jiný orgán nebo v poskytnutí informací o možné obraně proti nároku uplatňovanému proti tazateli. Pokud právní úprava v dané věci umožňuje poskytnutí bezplatné právní pomoci v řízení před soudy a orgány veřejné správy, bude tazatel na tuto možnost upozorněn, stejně jako na možnost, že v daném případě tazateli může vzniknout právo na určení advokáta Českou advokátní komorou bezplatně nebo za sníženou odměnu. Tazatel může být také odkázán na advokátní služby, pokud to povaha jeho situace odůvodňuje, popř. na specializované poradny, orgány státní správy či Policii ČR.

Právní oblasti, v nichž je právní pomoc poskytována, jsou zejména právo závazkové, spotřebitelské, pracovní, rodinné, dědické, trestní a správní. V rámci těchto oblastí je možné tazateli poradit např. ohledně vymáhání pohledávky, uplatnění reklamace nebo možných kroků v exekučním či dědickém řízení. Právní rady nejsou poskytovány v souvislosti s podnikatelskou činností tazatele.

Právní rady směřují zejména na nasměrování tazatele na další řešení problému. Spočívají v pomoci tazateli zorientovat se v problému a nalezení možností řešení jeho situace tak, aby byly v souladu s platnou legislativou, ve které se tazatel zpravidla neorientuje. Právní rádci však případy tazatelů nepřebírají, nezastupují tazatele při řízeních před soudy a správními orgány ani nevyhotovují tazatelům podání adresovaná dotčeným institucím. Právnický akademický spolek Juristi ani jeho členové neodpovídají za případnou vzniklou újmu způsobenou navrženým možným postupem v konkrétní věci. Účelem projektu není nahrazení poskytování profesionálních právních služeb advokáty, kteří klientům za poskytnutou právní pomoc odpovědnost nesou.

Právnický akademický spolek Juristi a všichni studenti zapojení do projektu jsou vázáni mlčenlivostí ohledně všech tazatelem sdělených informací. Tazatel odesláním dotazu bere na vědomí, že jeho dotaz může být spolu s odpovědí zveřejněn v anonymizované podobě, která neumožní spojení zveřejněného dotazu s jeho osobou. Dále si tazatel musí být vědom skutečnosti, že pokud z jeho podání vyplyne hodnověrná informace o tom, že tazatel či jiná osoba spáchala trestný čin či takový čin připravuje nebo páchá, a jedná se o takový trestný čin, se kterým je na základě § 367 a 368 trestního zákoníku spojena povinnost takovou informaci oznámit, mají členové projektu povinnost předat orgánům činným v trestním řízení veškeré související informace.

Právnický akademický spolek Juristi nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi a uvedeného jména po dobu zpracovávání dotazu.

 

První právní pomoc