První Právní Pomoc

ppp-pict

První Právní Pomoc (PPP)

Projekt PPP slouží k bezplatnému poskytnutí základní právní pomoci, do které patří získání orientace v právním problému tazatele a nabídnutí cesty pro jeho řešení.

Smyslem studentské poradny však není nahrazování profesionálních placených právních služeb poskytovaných zejména advokáty. Z toho důvodu nejsou také v rámci projektu poskytovány osobní konzultace, není přebíráno právní zastoupení tazatelů před soudy a správními orgány, nejsou vyhotovována podání pro tyto instituce, ani nejsou řešeny některé typy dotazů (viz dále).

Dotazy

Položit dotaz je možné prostřednictvím emailu ppp@juristi.cz, příp. listinného formuláře na podatelně Právnické fakulty UK.

Vzhledem k vázanosti poradny na dostupnost studentů jsou dotazy přijímány pouze v měsících říjen-prosinec a březen-květen. O přijetí dotazu ke zpracování je tazatel vždy vyrozuměn. Doba vyřešení dotazu je zhruba 15 dní, při náročnějších případech může být přiměřeně prodloužena.

Neřešíme dotazy týkající se podnikatelské činnosti tazatelů, problematiku směnek, šeků, a dále dotazy, k jejichž řešení jsou potřeba výlučně profesionální právní služby. V případě možného střetu zájmů řešitelů, tazatelů, případně třetích osob bude tazatel na tuto skutečnost upozorněn a s vypracováním odpovědi bude vyčkáno na jeho vyjádření, nebo dotaz může být bez upozornění vyloučen z řešení, o čemž bude tazatel informován.

Tazatelé

Projekt je určen pro tazatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nevědí, kam se se svým problémem obrátit či jak se svého práva domoci.

Tazatel není povinen uvádět žádné své osobní údaje s výjimkou kontaktního emailu, v případě jeho neuvedení bude odpověď odeslána na adresu, ze které byl dotaz odeslán. Odesláním dotazu vyjadřuje tazatel souhlas se zpracováním svého kontaktního emailu, případně oslovení, pokud je uvedeno, a to pouze pro účely a po dobu nutnou pro zpracování odpovědi. Takto zaslané údaje Právnický akademický spolek Juristi dále nezpracovává a nikdy nejsou poskytované třetím osobám.

Tazatel odesláním dotazu také potvrzuje, že jím poskytnuté informace jsou pravdivé a úplné, a dále bere na vědomí, že jeho dotaz může být spolu s odpovědí zveřejněn v anonymizované podobě, která neumožní spojení zveřejněného dotazu a odpovědi s jeho osobou.

 

Členové projektu se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně obsahu dotazů a komunikace s tazateli. Mlčenlivost ovšem nemohou zachovávat v případě, kdy je z dotazu zřejmé, že se tazatel nebo jiná osoba spáchala trestný čin či takový čin připravuje nebo páchá, pokud na základě § 367 a 368 trestního zákoníku vzniká povinnost takové jednání oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Řešitelé

Řešiteli jsou studenti právnických fakult, kteří již mají teoretické znalosti z relevantních právních oborů a učí se je aplikovat v praxi. Odpovědi poskytují bezplatně formou reakce na dotaz položený prostřednictvím emailu.

Jsi studentem 4. nebo 5. ročníku právnické fakulty a chtěl by ses zapojit do projektu PPP prostřednictvím odborné praxe za 4 kredity?

Sleduj ve Studijním informačním systému předmět Odborná praxe – praxe v elektronické právní poradně (HV3608) nebo nám napiš na email ppp@juristi.cz.

Dále o projektu

Projekt PPP je realizací formy klinického právního vzdělávání a vyvíjí se již od roku 2008. Zahrnuje nesoustavnou a bezúplatnou studentskou právní pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní a často i sociální situaci a nemohou se v první chvíli obrátit na profesionální placené právní služby.

Odpovědi jsou koncipovány tak, aby pokryly všechny otázky tazatele a poskytly mu základní orientaci v předložené situaci a navrhly její vhodné řešení. Navržený postup může spočívat ve vysvětlení procesu, jak se se svým nárokem obrátit na soud nebo jiný orgán nebo v poskytnutí informací o možné obraně proti nároku uplatňovanému proti tazateli.

Pokud právní úprava v dané věci umožňuje poskytnutí bezplatné právní pomoci v řízení před soudy a orgány veřejné správy, bude tazatel na tuto možnost upozorněn, stejně jako na možnost, že v daném případě tazateli může vzniknout právo na určení advokáta Českou advokátní komorou bezplatně nebo za sníženou odměnu. Tazatel může být také odkázán na advokátní služby, pokud to povaha jeho situace odůvodňuje, popř. na specializované poradny, orgány státní správy či Policii ČR.

Právní oblasti, v nichž je právní pomoc poskytována, jsou zejména právo závazkové (smluvní), spotřebitelské, pracovní, rodinné, dědické, exekuční, trestní a správní. V rámci těchto oblastí je možné tazateli poradit např. ohledně vymáhání pohledávky, uplatnění reklamace nebo možných kroků v exekučním či dědickém řízení.

Právnický akademický spolek Juristi ani jeho členové neodpovídají za případnou vzniklou újmu způsobenou navrženým možným postupem v konkrétní věci.

První právní pomoc