První Právní Pomoc

ppp-pict

První právní pomoc (PPP)

Projekt PPP slouží k bezplatnému poskytnutí základní právní pomoci, do které patří získání orientace v právním problému tazatele a nabídnutí cesty pro jeho řešení.

Smyslem studentské poradny však není nahrazování profesionálních placených právních služeb poskytovaných zejména advokáty. Z toho důvodu nejsou také v rámci projektu poskytovány osobní konzultace, není přebíráno právní zastoupení tazatelů před soudy a správními orgány, nejsou vyhotovována podání pro tyto instituce ani nejsou řešeny některé typy dotazů (viz Dotazy).

Dotazy

Položit dotaz je možné prostřednictvím e-mailu ppp@juristi.cz.

Vzhledem k vázanosti poradny na dostupnost studentů jsou dotazy přijímány pouze v měsících říjen–prosinec a březen–duben. O přijetí dotazu ke zpracování je tazatel vždy vyrozuměn. Doba vyřešení dotazu je zhruba 3 týdny, při náročnějších případech může být přiměřeně prodloužena.

Neřešíme dotazy týkající se podnikatelské činnosti tazatelů, problematiku směnek a šeků a dále dotazy, k jejichž řešení jsou potřeba výlučně profesionální právní služby. V případě možného střetu zájmů řešitelů, tazatelů, případně třetích osob bude tazatel na tuto skutečnost upozorněn a s vypracováním odpovědi se vyčká na jeho vyjádření, nebo může být dotaz vyloučen z řešení, o čemž bude tazatel informován.

Tazatelé

Projekt je určen pro tazatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nevědí, kam se se svým problémem obrátit či jak se domoci svého práva.

Tazatel nemusí uvádět žádné osobní údaje s výjimkou kontaktního e-mailu; v případě jeho neuvedení bude odpověď odeslána na adresu, ze které byl dotaz odeslán. Odesláním dotazu vyjadřuje tazatel souhlas se zpracováním svého kontaktního e-mailu, případně oslovení, pokud je uvedeno, a to pouze pro účely a po dobu nutnou pro zpracování odpovědi. Takto zaslané údaje Právnický akademický spolek Juristi dále nezpracovává a nikdy nejsou poskytovány třetím osobám.

Tazatel odesláním dotazu také potvrzuje, že jím poskytnuté informace jsou pravdivé a úplné, a bere na vědomí, že jeho dotaz může být spolu s odpovědí zveřejněn v anonymizované podobě, která neumožní spojení zveřejněného dotazu a odpovědi s jeho osobou.

Členové projektu se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně obsahu dotazů a komunikace s tazateli. Mlčenlivost ovšem nemůže být zachována v případě, kdy je z dotazu zřejmé, že se tazatel nebo jiná osoba dopustila trestného činu či takový čin připravuje nebo páchá, pokud na základě § 367 a 368 trestního zákoníku vzniká povinnost takové jednání oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Jakým způsobem pokládat dotazy

Abychom byli schopni na Váš dotaz co nejlépe odpovědět, je nejprve vhodné co nejúplněji vylíčit všechny okolnosti, které se Vaší situace týkají.

Uvádějte co nejpřesnější informace, které se týkají časového období, kdy k události došlo. Pokuste se nám popsat, co přesně se událo. Pokud se Vaší záležitosti týkají jakékoliv dokumenty, je dobré je k dotazu rovněž v anonymizované podobě přiložit (například uzavřená smlouva, výpověď z pracovního poměru atd.).

Svůj dotaz se snažte formulovat tak, aby bylo řešitelům zřejmé, na co přesně se ptáte. Na závěr je tedy dobré položit konkrétní otázky.

Řešitelé

Řešiteli jsou studenti právnických fakult, kteří již mají teoretické znalosti z relevantních právních oborů a učí se je aplikovat v praxi. Odpovědi poskytují bezplatně formou reakce na dotaz položený prostřednictvím e-mailu.

Jsi studentem 3.–5. ročníku právnické fakulty a chtěl by ses zapojit do projektu PPP prostřednictvím odborné praxe za 4 kredity?

Sleduj ve Studijním informačním systému předmět Odborná praxe – praxe v elektronické právní poradně (HV3608) nebo nám napiš na e-mail ppp@juristi.cz.

Dále o projektu

Projekt PPP je realizací formy klinického právního vzdělávání a vyvíjí se již od roku 2008. Zahrnuje nesoustavnou a bezúplatnou studentskou právní pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní a často i sociální situaci a nemohou se v první chvíli obrátit na profesionální placené právní služby.

Odpovědi jsou koncipovány tak, aby pokryly všechny otázky tazatele, poskytly mu základní orientaci v předložené situaci a navrhly její vhodné řešení. Navržený postup může spočívat ve vysvětlení procesu, jak se se svým nárokem obrátit na soud nebo jiný orgán, nebo v poskytnutí informací o možné obraně proti nároku uplatňovanému proti tazateli.

Pokud právní úprava v dané věci umožňuje poskytnutí bezplatné právní pomoci v řízení před soudy a orgány veřejné správy, bude tazatel na tuto možnost upozorněn, stejně jako na možnost, že v daném případě tazateli může vzniknout právo na určení advokáta Českou advokátní komorou bezplatně nebo za sníženou odměnu. Tazatel může být také odkázán na advokátní služby, pokud to povaha jeho situace odůvodňuje, popř. na specializované poradny, orgány státní správy či Policii ČR.

Oblasti, v nichž je právní pomoc poskytována, jsou zejména právo závazkové (smluvní), spotřebitelské, pracovní, rodinné, dědické, exekuční, trestní a správní. V rámci těchto oblastí je možné tazateli poradit např. ohledně vymáhání pohledávky, uplatnění reklamace nebo možných kroků v exekučním či dědickém řízení.

Právnický akademický spolek Juristi ani jeho členové neodpovídají za případnou vzniklou újmu způsobenou navrženým možným postupem v konkrétní věci.

První právní pomoc