Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_custom_tag_widget je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_Adsense_Ad je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_ad_block je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959
První Právní Pomoc - Právnický akademický spolek JuristiPrvní Právní Pomoc - Právnický akademický spolek Juristi

První Právní Pomoc

ppp-pict

Projekt První právní pomoc (PPP) je realizací formy klinického právního vzdělávání a vyvíjí se v rámci Právnického akademického spolku Juristi již od roku 2008. Projekt zajišťuje chod studentské poradny, která slouží k bezplatnému poskytování základní právní pomoci. Tu představuje základní orientace v právním problému tazatele a nabídnutí možných cest pro jeho řešení.

Projekt je určen pro tazatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nevědí, kam se se svým problémem obrátit či jak se domoci svého práva.

Smyslem studentské poradny však není nahrazování profesionálních placených právních služeb poskytovaných zejména advokáty. Z toho důvodu nejsou také v rámci projektu poskytovány osobní konzultace, není přebíráno právní zastoupení tazatelů před soudy a správními orgány, nejsou vyhotovována podání pro tyto instituce ani nejsou řešeny některé typy dotazů (viz dále).

Řešiteli jsou studenti právnických fakult, kteří již mají teoretické znalosti z relevantních právních oborů a učí se je aplikovat v praxi. Odpovědi poskytují bezplatně formou reakce na dotaz položený prostřednictvím e-mailu.

Právnický akademický spolek Juristi ani jeho členové neodpovídají za případnou újmu způsobenou navrženým možným postupem v konkrétní věci.

 

Dotazy

Položit dotaz je možné prostřednictvím e-mailu ppp@juristi.cz nebo prostřednictvím dopisu na adresu spolku s uvedením projektu PPP do jeho hlavičky. Ohledně Vašich dotazů se prosím telefonicky neobracejte na předsedu/kyni spolku.  

Vzhledem k vázanosti poradny na dostupnost studentů v průběhu semestrální výuky jsou dotazy přijímány pouze v měsících říjen–listopad a březen–duben. Pokládat dotazy je však možné i mimo uvedená období, pouze je nutné počítat s tím, že k řešení budou přijaty až později. O přijetí dotazu ke zpracování je tazatel vždy vyrozuměn. Doba vyřešení dotazu činí zhruba 3 týdny od okamžiku přijetí, při náročnějších případech může být přiměřeně prodloužena.

Odpovědi jsou koncipovány tak, aby pokryly všechny otázky tazatele, poskytly mu základní orientaci v předložené situaci a navrhly její vhodné řešení. Navržený postup může spočívat ve vysvětlení procesu, jak se se svým nárokem obrátit na soud nebo jiný orgán, nebo v poskytnutí informací o možné obraně proti nároku uplatňovanému proti tazateli.

Oblasti, v nichž je právní pomoc poskytována, jsou zejména právo závazkové (smluvní), spotřebitelské, pracovní, rodinné, dědické, exekuční, trestní a správní. V rámci těchto oblastí je možné tazateli poradit např. ohledně vymáhání pohledávky, uplatnění reklamace nebo možných kroků v exekučním či dědickém řízení.

V poradně nejsou řešeny dotazy, k jejichž zodpovězení je zapotřebí výlučně profesionálních právních služeb, a jen výjimečně je možné odpovídat na dotazy, ve kterých musí tazatel jednat v krátké lhůtě. V případě možného střetu zájmů řešitelů, tazatelů, spolku či právnické fakulty může být dotaz vyloučen z řešení, o čemž bude tazatel informován.

V odpovědi mohou být tazatelé informování také o možnostech poskytnutí bezplatné právní pomoci v řízení před soudy a orgány veřejné správy a o okolnostech vzniku práva na určení advokáta Českou advokátní komorou bezplatně nebo za sníženou odměnu. Pokud to situace odůvodňuje, bude tazatel odkázán na právní služby advokátů, popř. na specializované poradny, orgány státní správy či Policii ČR.

 

Jakým způsobem pokládat dotazy

Aby řešitelé byli schopni na položený dotaz co nejlépe odpovědět, je nejprve vhodné co nejúplněji vylíčit všechny okolnosti, které se situace tazatele týkají.

Uveďte pravdivé, přesné a úplné informace, které se týkají časového období, kdy k události došlo, a pokuste se popsat, co přesně se událo. Na závěr dotazu je vhodné formulovat konkrétní otázky, na které chcete znát odpověď.

Pokud se dotazované záležitosti týkají jakékoliv dokumenty, je dobré je k dotazu rovněž přiložit (například uzavřená smlouva, výpověď z pracovního poměru atd.). Údaje o fyzických osobách v těchto dokumentech prosím anonymizujte (odstraňte či učiňte nečitelnými, příp. je nahraďte iniciálami).

Bude-li položený dotaz z hlediska skutkových okolností neúplný, bude s ohledem na tuto neúplnost zodpovězen v omezeném rozsahu, případně může dojít k vyžádání sdělení dalších skutečností nutných pro úplné zodpovězení dotazu.

 

Ochrana osobních údajů tazatelů

Tazatel nemusí ve svém dotazu uvádět žádné osobní údaje s výjimkou kontaktního e-mailu, z něhož dotaz odesílá. Odesláním dotazu tazatel bere na vědomí, že tato e-mailová adresa bude spolkem uchována, a to pouze pro účely a po dobu nutnou pro zpracování odpovědi. Spolek naloží stejně i s dalšími údaji, které tazatel ve svém dotazu uvede. Takto získané údaje spolek nikdy nebude zpracovávat pro jiné účely a nikdy je neposkytne třetím osobám.

Členové projektu se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně obsahu dotazů a komunikace s tazateli. Mlčenlivost ovšem nemůže být zachována v případě, kdy je z dotazu zřejmé, že se tazatel nebo jiná osoba dopustila trestného činu či takový čin připravuje nebo páchá, pokud na základě § 367 a 368 trestního zákoníku vzniká povinnost takové jednání oznámit orgánům činným v trestním řízení.

 

Pro studenty

Jsi studentem 3.–5. ročníku právnické fakulty a chtěl by ses zapojit do projektu PPP prostřednictvím kreditově ohodnocené odborné praxe?

Sleduj ve Studijním informačním systému předmět Odborná praxe – praxe v elektronické právní poradně (ve staré akreditaci HV3608 a v nové HXPV0022) nebo nám napiš na e-mail ppp@juristi.cz.

 

První právní pomoc