Stanovy

1.             Název Spolku

Název spolku zní: Právnický akademický spolek Juristi

(dále jen „spolek“).

2.             Sídlo Spolku

Sídlem spolku je náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1.

3.             Účel Spolku

Účelem spolku a předmětem jeho činnosti je podpora a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Těmito zájmy jsou zejména:

 • 3.1 rozšiřování právního vědomí a znalosti práva;
 • 3.2 úsilí o dodržování lidských práv a rovných příležitostí;
 • 3.3 podpora a rozvoj akademických a kulturních aktivit a projektů právního směru a vzdělanosti
  a praktických dovedností studentů právnických fakult.

4.             Členství

 • 4.1 Člen spolku má povinnost podílet se na naplňování zájmů spolku, hájit jeho dobré jméno a dodržovat vnitřní dohody.
 • 4.2 Způsob přijímání členů, změny druhu členství a okolnosti zániku členství upraví vnitřní předpis spolku. Člen může být ze spolku vyloučen z důvodů a postupem stanoveným § 239 občanského zákoníku. Členství zaniká také z důvodů uvedených v § 238 občanského zákoníku.
 • 4.3 Členství ve spolku může být trojího druhu:
  • 4.3.1 řádné členství;
  • 4.3.2 alumni členství;
  • 4.3.3 čestné členství.

4.4 Řádné členství

 • 4.4.1 Řádným členem může být student vysoké školy v prezenční formě studia nebo účastník kurzu celoživotního vzdělávání. Vnitřní předpis stanoví také okolnosti zániku členství po ukončení studia s možností změny druhu členství na alumni
 • 4.4.2 Řádný člen je povinen platit členské příspěvky.

4.5 Čestné členství

Čestným členem se může stát osoba, která se významným způsobem zasloužila o Spolek či naplňování jeho zájmů dle čl. 3.

4.6 Alumni členství

Alumni členem se může stát řádný člen, který přestal splňovat podmínku řádného členství dle čl. 4.4, nebo bývalý řádný člen. Další podmínky alumni členství mohou být stanoveny vnitřním předpisem.

4.7 Seznam členů

 • 4.7.1 Spolek vede seznam současných i bývalých členů. Vnitřní předpis spolku stanoví zapisované údaje, způsob provádění zápisů a výmazů týkajících se členství osob a způsob určení člena spolku pověřeného vedením seznamu členů
 • 4.7.2 Seznam členů je zpřístupněn předsedovi, členům rady a členům smírčí komise. Tím není dotčen § 236 odst. 2 občanského zákoníku.

5.             Orgány spolku

 • 5.1 Orgány spolku jsou členská schůze, předseda, místopředseda, rada a smírčí komise.
 • 5.2 Funkční období členů rady a smírčí komise, předsedy a místopředsedy činí jeden rok. Volební či jmenující orgán může stanovit počátek funkčního období na konkrétní pozdější datum
 • 5.3 Funkční období členů rady a smírčí komise končí všem jeho členům stejně. Člen, který je do tohoto orgánu jmenován, zvolen či kooptován podle § 246 odst. 2 občanského zákoníku po ostatních členech, skončí svůj mandát společně s dříve ustavenými členy.
 • 5.4 Členská schůze, rada a smírčí komise
  • 5.4.1 mají stanoveny volební a jednací řády vnitřním předpisem spolku;
  • 5.4.2 se mohou usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Vnitřní předpis spolku stanoví náležitosti takového rozhodování, stejně jako náležitosti jiné
   účasti členů na rozhodování dle § 156 odst. 1 občanského zákoníku

6.             Členská schůze

 • 6.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 • 6.2 Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. K zastoupení může člen zmocnit pouze jiného člena spolku. Plná moc musí být udělena písemně a může být udělena pouze pro zastoupení na jedné členské schůzi. Člen nesmí být na jedné členské schůzi zmocněncem více než dvou dalších členů, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
 • 6.3 Čestní a alumni členové se mohou účastnit členské schůze pouze s hlasem poradním. To jim však
  nebrání v možnosti vystupovat na členské schůzi jako zmocněnci řádných členů dle čl. 6.2.
 • 6.4 Členská schůze
  • 6.4.1 volí a odvolává předsedu;
  • 6.4.2 volí a odvolává členy smírčí komise;
  • 6.4.3 určuje
   • 6.4.3.1 hlavní zaměření činnosti spolku;
   • 6.4.3.2 usnesením výši a splatnost členského příspěvku pro řádné členy;
  • 6.4.4 rozhoduje
   • 6.4.4.1 o změně stanov;
   • 6.4.4.2 o vyloučení člena podle § 239 občanského zákoníku;
   • 6.4.4.3 o přijetí za čestného člena;
   • 6.4.4.4 o zrušení Spolku s likvidací či o jeho přeměně;
  • 6.4.5 přijímá vnitřní předpisy spolku, případně stanoví pro
   • 6.4.5.1 usnášeníschopnost spolkového orgánu vyšší počet zúčastněných;
   • 6.4.5.2 přijetí rozhodnutí spolkového orgánu vyšší počet hlasů;
  • 6.4.6 hodnotí činnost ostatních orgánů spolku i jejich členů;
  • 6.4.7 schvaluje výsledky hospodaření spolku.
 • 6.5 Lhůta pro svolání zasedání členské schůze činí nejméně dva týdny před jeho konáním.
 • 6.6 Zápisy ze zasedání členské schůze jsou členům Spolku zpřístupněny elektronicky.

7.             Předseda

 • 7.1 Předseda je individuálním statutárním orgánem, který za spolek jedná samostatně.
 • 7.2 Funkce předsedy zaniká také volbou nového předsedy, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
 • 7.3 Hodlá-li předseda uzavřít smlouvu se spolkem, informuje o tom bez zbytečného odkladu smírčí komisi. Uzavření takové smlouvy může smírčí komise na svém nejbližším zasedání zakázat. Při uzavírání smlouvy s předsedou zastupuje spolek člen smírčí komise
 • 7.4 Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo tyto stanovy nesvěřují jinému orgánu. Předseda také
  • 7.4.1 jmenuje místopředsedu a členy rady, které pověřuje konkrétním okruhem činností;
  • 7.4.2 rozhoduje o přijetí za řádného člena;
  • 7.4.3 rozhoduje o zániku členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení na základě § 238 občanského zákoníku;
  • 7.4.4 svolává zasedání členské schůze. Přitom dbá o to, aby termín konání členské schůze byl stanoven v období, kdy je možné očekávat účast většiny členů spolku, a aby volba předsedy a členů smírčí komise proběhla pokud možno s dostatečným předstihem před koncem jejich
   funkčního období.

8.             Místopředseda

 • 8.1 Místopředseda na základě zmocnění předsedy zastupuje spolek, pokud předseda není schopen vykonávat svoji funkci. Předseda pro tyto případy vybaví jmenovaného místopředsedu plnou mocí. Místopředseda dále zastupuje spolek v případě uzavírání smlouvy spolku s předsedou podle čl. 7.3
 • 8.2 Místopředseda je náhradníkem předsedy, který nastoupí na uvolněné místo předsedy, není-li funkce předsedy obsazena. Místopředseda nastupuje do funkčního období předchozího předsedy; nezanikne-li jeho mandát zvolením nového předsedy, zanikne nejdříve tři měsíce od tohoto převzetí funkce. Místopředseda nastoupí i na uvolněné místo předsedy, jehož funkce zanikla uplynutím funkčního období; nezanikne-li v takovém případě jeho mandát zvolením nového předsedy, zanikne uplynutím tří měsíců od převzetí funkce

9.             Rada

 • 9.1 Rada je kolektivní výkonný orgán, který koordinuje činnost spolku. Vnitřní předpis může stanovit minimální počet členů rady a konkrétní okruh činností, kterými mají být členové rady pověřováni dle čl. 7.4.1.
 • 9.2 Členy rady jsou také předseda a místopředseda.
 • 9.3 Rada
  • 9.3.1 napomáhá předsedovi v realizaci jeho činnosti přípravou podkladů k rozhodování a naplňováním jeho rozhodnutí;
  • 9.3.2 rozhoduje o změně druhu členství z řádného na alumni.

10.         Smírčí komise

 • 10.1 Smírčí komise je smírčím orgánem spolku.
 • 10.2 Smírčí komise má tři členy. Členství ve Smírčí komisi je neslučitelné s členstvím v radě.
 • 10.3 Smírčí komise
  • 10.3.1 usiluje o nalezení smírného řešení sporů ohledně spolkových záležitostí mezi členy spolku;
  • 10.3.2 přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena spolku na návrh vyloučeného člena dle § 241
   občanského zákoníku;
  • 10.3.3 může zakázat uzavření smlouvy spolku s předsedou dle čl. 7.3.
 • 10.4 Smírčí komise není komisí kontrolní ani rozhodčí ve smyslu § 262 až 267 občanského zákoníku.

11.         Ustanovení společná a závěrečná

 • 11.1 Likvidační zůstatek v celém rozsahu náleží Univerzitě Karlově, Právnické fakultě, se sídlem náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 116 40 Praha 1.
 • 11.2 Stanovy vstupují v účinnost okamžikem přijetí s výjimkou čl. 6.2, který nabyde účinnosti až po skončení zasedání členské schůze, na němž budou tyto stanovy přijaty. Dosavadní stanovy pozbývají tímto okamžikem platnosti
Stanovy ke stažení ze sbírky listin obchodního rejstříku zde.

Pozn.: k přijetí současné podoby stanov došlo 17. 9. 2019.