Stanovy

1.             Název Spolku

Název spolku zní: Právnický akademický spolek Juristi

(dále jen „Spolek“).

2.             Sídlo Spolku

Spolek sídlí v budově Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty, náměstí Curieových 901/7, Staré město, 110 00 Praha 1.

3.             Účel Spolku

Účelem Spolku a předmětem jeho činnosti je podpora a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen. Těmito zájmy jsou zejména:

 • rozšiřování právního vědomí a znalosti práva;
 • úsilí o dodržování lidských práv a rovných příležitostí;
 • podpora a rozvoj
  • akademických a kulturních aktivit a projektů právního směru a
  • vzdělanosti a praktických dovedností studentů právnických fakult.

4.             Členství

 • Člen Spolku má povinnost podílet se na naplňování zájmů Spolku, hájit jeho dobré jméno a dodržovat vnitřní dohody.
 • Způsob přijímání členů a okolnosti zániku členství upraví vnitřní předpis Spolku.
 • Členství ve Spolku může být trojího druhu:
  • řádné členství;
  • alumni členství;
  • čestné členství.

Řádné členství

Řádným členem může být student vysoké školy v prezenční formě studia nebo účastník kurzu celoživotního vzdělávání.

Čestné členství

Čestným členem se může stát osoba, která se významným způsobem zasloužila o Spolek či naplňování jeho zájmů dle čl. 3.

Alumni členství

Alumni členem se může stát řádný člen, který se zasloužil o činnost Spolku a který přestal splňovat podmínku řádného členství dle čl. 4.4.

Seznam členů

 • Spolek vede seznam současných i bývalých členů. Vnitřní předpis Spolku stanoví zapisované údaje, způsob provádění zápisů a výmazů týkajících se členství osob a způsob určení člena Spolku pověřeného vedením seznamu členů.
 • Seznam členů není zpřístupněn. Tím není dotčen § 236 odst. 2 občanského zákoníku.

5.             Orgány spolku

 • Orgány Spolku jsou členská schůze, předseda, místopředseda, Rada a Smírčí komise.
 • Funkční období členů Rady a Smírčí komise, stejně jako předsedy a místopředsedy, činí nejvýše jeden rok. Funkční období začíná 1. července a končí 30. června následujícího kalendářního roku, pokud volební či jmenující orgán nestanoví počátek funkčního období pozdější.
 • Členská schůze, Rada a Smírčí komise
  • má stanoveny volební a jednací řády vnitřním předpisem Spolku;
  • se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Vnitřní předpis Spolku stanoví náležitosti takového rozhodování, stejně jako náležitosti jiné účasti členů na rozhodování dle § 156 odst. 1 občanského zákoníku.

6.             Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 • Čestní a alumni členové se mohou účastnit členské schůze pouze s hlasem poradním.
 • Členská schůze
  • volí předsedu a členy Smírčí komise;
  • určuje
   • hlavní zaměření činnosti Spolku;
   • usnesením výši a splatnost členského příspěvku pro řádné členy;
  • rozhoduje o
   • změně stanov;
   • vyloučení člena;
   • přijetí za čestného člena;
   • zrušení Spolku s likvidací či o jeho přeměně;
  • přijímá vnitřní předpisy Spolku, případně stanoví pro
   • usnášeníschopnost spolkového orgánu vyšší počet zúčastněných;
   • přijetí rozhodnutí spolkového orgánu vyšší počet hlasů;
  • hodnotí činnost ostatních orgánů Spolku i jejich členů;
  • schvaluje výsledky hospodaření Spolku.
 • Lhůta pro svolání zasedání členské schůze činí nejméně dva týdny před jeho konáním.
 • Zápisy ze zasedání členské schůze jsou členům Spolku zpřístupněny elektronicky.

7.             Předseda

 • Předseda je individuálním statutárním orgánem.
 • Předseda také
  • jmenuje místopředsedu a členy Rady, které pověřuje konkrétním okruhem činností;
  • rozhoduje o přijetí za řádného člena;
  • rozhoduje o zániku členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení.

8.             Místopředseda

 • Místopředseda zastupuje Spolek, pokud předseda není schopen vykonávat svoji funkci.
 • Místopředseda vykonává funkci předsedy, pokud není funkce předsedy obsazena. V takovém případě jeho funkční období nezanikne před 30. zářím, pokud je do tohoto termínu svoláno zasedání členské schůze.

9.             Rada

 • Rada je kolektivní výkonný orgán, který koordinuje činnost Spolku.
 • Členy Rady jsou také předseda a místopředseda.
 • Rada
  • napomáhá předsedovi v realizaci jeho činnosti přípravou podkladů k rozhodování a naplňováním jeho rozhodnutí;
  • rozhoduje o změně druhu členství z řádného na alumni člena.

10.         Smírčí komise

 • Smírčí komise je smírčím orgánem Spolku.
 • Smírčí komise má tři členy. Členství ve Smírčí komisi je neslučitelné s členstvím v Radě.
 • Smírčí komise
  • usiluje o nalezení smírného řešení sporů mezi členy Spolku ohledně spolkových záležitostí;
  • přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena Spolku na návrh vyloučeného člena dle § 241 občanského zákoníku.
 • Smírčí komise není komisí kontrolní ani rozhodčí ve smyslu § 262 až 267 občanského zákoníku.

11.         Ustanovení společná a závěrečná

 • Likvidační zůstatek v celém rozsahu náleží Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, se sídlem náměstí Curieových 7, 110 01 Praha 1.
 • Stanovy vstupují v účinnost okamžikem přijetí. Dosavadní stanovy pozbývají tímto okamžikem platnosti.
Stanovy ke stažení ve formátu pdf.

Pozn.: k přijetí současné podoby stanov došlo 17. 6. 2015.